Sexinge.sk
Privat martin

Všeobecné podmienky používania stránky SEXINGE.SK

Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľ internetového portálu www.sexinge.sk (ďalej len „portál“) je oprávnený prevádzkou a správou tohoto webu (ďalej len „správca“), poskytujúc fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „objednávateľ “) rôzne služby.
Služby sú na portáli poskytované správcom na komerčné a nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
Povinnosti správcu a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú používať služby poskytované správcom. Služby správcu sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení obsahu, ktorý nie je vhodný osobám mladším ako 18 rokov " neplnoletým osobám " . Osoby mladšie, ako 18 rokov NESMÚ využívať služby portálu!
Správca portálu neposkytuje žiadne eskortné, erotické a ani iné služby uverejnené na www.sexinge.sk

Zodpovednosť za obsah inzercie
Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsah inzerátu a zbavuje správcu povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami
Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody, straty a ujmy nech sú akékoľvek aj keď škody vznikly na základe použitia portálu.
Správca nie je povinný skúmať, či obsahom inzerátov nie sú porušované práva tretích osôb.
Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak správcovi bude uložená akákoľvek peňažná alebo nepeňažná sankcia v dôsledku uverejnenia inzerátu objednávateľa, uhradí túto sankciu do 10 dní po výzve odoslanej objednávateľovi správcom.
Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony

Registrácia používateľa
Registrácia na portáli nie je povinná, registrovaním máte k dispozícii viac možností.
Informácie, ktoré objednávateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný objednávateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje vo svojom profile

Odmietnutie a zrušenie registrácie
Objednávateľ súhlasí, že správca portálu nie je povinný zverejniť jeho inzerát pokiaľ nie je v súlade s pravidlami. Súhlasí, že správca portálu môže jeho konto kedykoľvek dočasne pozastaviť, zamedziť prístup, ale aj vymazať, bez predchádzajúceho upozornenia.

Správca tak môže učiniť na základe:
porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie
ak sa jedná o fiktívny, nereálny inzerát ( bez akéhokoľvek overovania správnosti, či pravdivosti inzerátu )
ak inzerát a jej obsah nie je v súlade s technickými požiadavkami portálu
ak sa jedná o inzerciu konkurenta
ak inzercia svojim obsahom nezodpovedá záujmom portálu
dlhého obdobia nečinnosti
ale aj z iných dôvodov, o ktorých môže rozhodnúť správca

Súkromie používateľa
Používateľ poskytuje správcovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom portálu a evidenciu na dobu neurčitú.
Používateľ zároveň súhlasí, aby správca tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje.Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám.Správca sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Povinnosti používateľa
Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to nesmie žiadnym spôsobom:
propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.
propagovať používanie vlastnej formy relaxácie či už duševnej alebo telesnej, ktoré by napĺňali trestné skutky podľa zákona č.300/2005 Z.z. §132 o prostitúcií a pornografií.
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok.
používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.
propagovať detskú pornografiu.
otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov.
otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb.
otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať.
propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.
rozširovať obsah stránok správcu, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a správcom neexistuje iná dohoda.
obchádzať vyššie uvedené zákazy.
Používateľ nemá za svoje inzeráty alebo príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.
Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje inzeráty sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať správcu a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Pravidlá pre pridávanie nového inzerátu
Používateľ musí byť registrovaný na portáli "Registrácia nového inzerenta"
Pre zverejnenie inzerátu je povinný používateľ vyplniť požadované údaje vo formulári „Pridať inzerát“ po prihlásení sa do svojho užívateľského konta.
Overenia inzerátu "značka overený inzerát" sa realizuje
- pridaním verifikačnej fotografie ( podľa vzoru uvedeného vo formulary "Pridanie nového inzerátu" )
- telefonickým overením.
- prípadne inou dohodnutou verifikáciou medzi správcom a použivateľom
Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len vlastné fotografie a nie fotografie ktoré sú v rozpore s autorským právom.
Použivateľ nesmie (vytvárať Reklamu), propagovať v inzercii svoju obchodnú činnosť ani nijak inak smerovať užívateľov na iný zdroj informácií ktoré úzko súvisia s erotickou inzerciou, pokiaľ inzerát nie je platenou reklamnou inzerciou, ktorá je spoplatnená podľa cenníka portálu.
Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie ktoré by mohli nabádať na novú pracovnú príležitosť, alebo reklamovať (firmu, značku, podnik, akciu), pokiaľ inzerát nie je platenou reklamnou inzerciou, ktorá je spoplatnená podľa cenníka portálu.

Práva a povinnosti správcu
Správca nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
Správca nezodpovedá za obsah inzerátov ani za diskusie a ich obsah na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
Správca neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Správca nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
Správca má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Správca má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb správcu bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb správcom a používania služieb používateľom, majú správca a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania správcom za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu správcovi v celom rozsahu.
Správca môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Platobné a fakturačné podmienky
Cena je fakturovaná na základe platného cenníka zverejneného na Portáli
Faktúra za objednanú službu bude vystavená a elektronicky zaslaná až po jej vyžiadaní objednávateľom, pričom je nutné správne vyplniť údaje v registračnom formulári pri registrácii - tie sú potrebné pre správne vystavenie faktúry.
Sumu za spoplatnenú službu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet vedený v Tatra Banka, a.s..
Za Okamih úhrady Objednávateľom sa považuje okamih pripísania sumy na účet prevádzkovateľa.
Zverejnenie inzerátu je podmienené úhradou sumy spoplatnenéj služby.

Zmena pravidiel
Správca si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami správcu alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb správcu. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke správcu. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb správcu po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Dodržiavanie právnych noriem
Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže správca poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom upravujú VOP, s ktorými sa má Objednávateľ možnosť oboznámiť ešte pred zakúpením spoplatnenéj služby, poskytovanej portálom
Právne vzťahy neupravené vo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, ktoré vznikli na základe osobitnej zmluvy, majú prednosť pred VOP

Všeobecné podmienky sú platné od : 01.09.2016